Uncategorized

резултати от приключена първа дейност на проекта „РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ“

Резултатът от тази дейност е осигурена информация за създаване на продукт чрез свързване на културно-историческите и природните ресурси в общ туристически продукт. Дейността произведе следните резултати под формата на продукти: 1. Анализи и проучвания2. Доклад с резултати от проведените проучвания

ПРОЕКТ „РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ“

Фондация Арт Инициативи и МИГ Радомир-Земен подписаха договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство на територията на общините Радомир и Земен по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 19.2 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното …

ПРОЕКТ „РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ“ Read More »