ЦИФРОВИ ДОБРОВОЛЦИ

Резултати от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

Резултати от проведеното проучване можете да разгледате в презентацията.

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

Проектът се изпълнява от Фондация Арт Инициативи в партньорство с Фондация „Център за имиграция и интеграция“ и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП „Добро управление“.

––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Арт Инициативи и Фондация Център за имиграция и интеграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Обсъждаме и попълваме анкети

Плакат по проект "Цифрови доброволци"

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация. Проектът се изпълнява от Фондация Арт Инициативи в партньорство с Фондация „Център за имиграция и интеграция“ и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП „Добро управление“. 

Плакат по проект "Цифрови доброволци"

Проект "Цифрови доброволци"

Фондация Арт Инициативи в партньорство с Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ) започва изпълнението на проект „Цифрови доброволци“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът цели да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

За постигане на общата цел са формулирани три конкретни цели:

  • Да установи кои са общинските услуги, най-често използвани от жителите на община Радомир, с акцент върху хората с ограничена мобилност (възрастни хора и хора с увреждания);
  • Да установи какво възпрепятства жителите на община Радомир и особено хората с ограничена мобилност да използват електронни административни услуги;
  • Да повиши информираността и интереса на местните жители за електронните административни услуги.

Обща стойност на проекта е 56 871,72 лв., от които 48 340,96 лв. европейско и 8 530,76 лв. национално съфинансиране.

Повече за проекта можете да прочетете в ИСУН 2020.