МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ

Методология за провеждане на проучване от качествен тип на видовете затруднения/опасения, които хората имат по отношение на електронните административни услуги.

––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Арт Инициативи и Фондация Център за имиграция и интеграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.