резултати от приключена първа дейност на проекта „РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ“

Резултатът от тази дейност е осигурена информация за създаване на продукт чрез свързване на културно-историческите и природните ресурси в общ туристически продукт. Дейността произведе следните резултати под формата на продукти:

1. Анализи и проучвания
2. Доклад с резултати от проведените проучвания