трета групова дискусия в Радомир

На 30.05.23 г. организирахме третата групова дискусия в Радомир за проучване на видовете затруднения, които хората в община Радомир изпитват при ползване на електронните административни услуги вместо услуги на място и опасенията, които имат при използването им. Особено хората с ограничена мобилност, възрастните и хората с увреждания.

Проект „ЦИФРОВИ ДОБРОВОЛЦИ“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Договор № BG05SFOP001-2.025-0071-С01/11.8.2022 г., в партньорство с Център за имиграция и интеграция