ПРОЕКТ „РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ“

Фондация Арт Инициативи и МИГ Радомир-Земен подписаха договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство на територията на общините Радомир и Земен по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 19.2 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“.

Мярката е иновативна и е разработена за специфичните за територията на МИГ потребности на местната общност за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на местните културно – исторически и природни ресурси и местната идентичност.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца, а общата стойност на инвестицията възлиза на 28 872,90 лв.

Повече за проекта можете да прочетете в ИСУН 2020.